NEW

SOUTH AFRICA

Value

50 Rand

Issued by

South African Reserve Bank / iBhanki enguVimba yoMzantsi Afrika / Bannga ya Vhukati ya Afrika Tshipembe

Date

2018

Occasion

Mandela Centenary (1918-2018)


 Nelson Rolihlahla Mandela

Young Nelson Mandela, known as "Madiba"
Nelson Mandela Capture site in Howick (uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal Province)


BACK TO SOUTH AFRICA BACK TO AFRICA BACK TO INDEX