UZBEKISTAN - RepublicCONTENT

GOVERNMENT
43 - W60 (1992-1993) "Ruble Control Coupon" Issue
O'ZBEKISTON DAVLAT BANKI
61 - 72 1992 "Arms" So'm Issue
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI
73 - 82 1994-2001 "Cyrilllic Script" Issue
83 - W86 2013-2019 "Latin Script" Issue
W87 - W93 2021 & 2022 "Great Silk Road" Issue

 


GOVERNMENT

ND (1992-1993) "Ruble Control Coupon" Issue

35 Coupons
35 Coupons

P-43
a(1) a(2)
 b c d

35 Coupons
35 Coupons

P-44
a b c d

35 Coupons
35 Coupons

P-45
a b c d

50 Coupons
50 Rubles
50 Rubles

P-46
a(1) a(2) a(3)
b

100 Coupons
100 Rubles

P-47
a(1) a(2) a(3)
b

100 Coupons
100 Coupons

P-48
a b

100 Coupons
100 Coupons

P-49
a b

150 Coupons
150 Rubles

P-50
a b

200 Coupons

P-51
a b

200 Coupons
200 Rubles

P-52
a(1) a(2) a(3)
b

350 Coupons
350 Coupons  

P-W53
a(1-1) a(1-2)
a(2)
b

500 Coupons
 
500 Rubles
500 Coupons
500 Rubles

P-W54
a(1) a(2) a(3) a(4) a(5) a(6)
b

1.000 Coupons
1.000 Coupons

P-W55
a(1) a(2)
b

2.000 Coupons
2.000 Coupon

P-58
a(1-1) a(1-2)
a(2) a(3)
b(1-1)

3.000 Coupons

P-W59
a(1)
a(2-1) a(2-2)
b

5.000 Coupons

P-W60
a(1) a(2) a(3) a(4)
b

 

 

 

 

 

 

 

 


ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ БАНКИ
O'ZBEKISTON DAVLAT BANKI
(State Bank of Uzberkistan)
So'm System

1992 "Arms" Issue

1 So'm
1 So'm

P-61
a(1)
a(2
-1) a(2-2)

3 So'm
3 So'm

P-62

5 So'm
5 So'm

P-63
a(1) a(2)

10 So'm
10 So'm

P-64
a(1) a(2)

25 So'm
25 So'm

P-65
a(1) a(2)

50 So'm
50 So'm

P-66

100 So'm
100 So'm

P-67

200 So'm
200 So'm

P-68

500 So'm
500 So'm

P-69
a b

1.000 So'm
1.000 So'm

P-70
a b

5.000 So'm
5.000 So'm

P-71
a b

10.000 So'm
10.000 So'm

P-72
a b c

 

 

 

 

 

 


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ
(O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI)
(Central Bank of the Republic of Uzbekistan)

1994-2001 "Cyrillic Script" Issue

1 So'm
1 So'm

P-73
a(1) a(2)

3 So'm
3 So'm

P-74
a(1) a(2)

5 So'm
5 So'm

P-75

10 So'm
10 So'm

P-76

25 So'm
25 So'm

P-77

50 So'm
50 So'm

P-78

100 So'm
100 So'm

P-79

200 So'm
200 So'm

P-80

500 So'm
500 So'm

P-81
(1) (2)

1.000 So'm
1.000 So'm

P-82
(1) (2)


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI

2013-2019 "Latin Script" Issue

5.000 So'm
5.000 So'm

P-83

10.000 So'm

P-84

50.000 So'm

P-85

100.000 So'm

P-W86

 

 

 

2021 & 2022 "Great Silk Road" Issue

2.000 So'm

P-W87

5.000 So'm

P-W88

10.000 So'm

P-W89

20.000 So'm

P-W90

50.000 So'm

P-W91

100.000 So'm

P-W92

200.000 So'm

P-W93

 

 

 

 

 

 

 
BACK TO UZBEKISTAN BACK TO ASIA BACK TO INDEX