199

SOVIET UNION

Value

2 Chervontsa / Chervintsi / Chyrvontsy / Dzherveni / Chervonets / Chervon

Issued by

Gosudarstvenniy Bank SSSR

Date

1928


 Arms

 
199a

signatures:


199b

signatures:


199c

signatures:


199d

signatures:


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX