205

SOVIET UNION

Value

10 Chervontsev / Chervintsiv / Chyrvontsav / Dzherveni / Cervons / Cervon / Chervon

Issued by

Gosudarstvenniy Bank Soyuza SSR

Date

1937


 Vladimir Ilyich Ulyanov ("Lenin")

 
205a

issued note


BACK TO SOVIET UNION BACK TO EUROPE BACK TO INDEX